سودان

سودان از آغاز روابط تجاری خود با آمریکا خبر داد

/teg010824

دولت سودان میگوید که گفت و گو درباره روابط تجاری با آمریکا را آغاز کرده است .