سوزن

سوزن و نقش آن در تجارت جهانی (3)

/magh160572

در بخش های گذشته دیدیم که سوزن چگونه تحولات عظیمی در تجارت و اقتصاد جهانی بخصوص در زمینه پوشاک و دریانوردی ایجاد کرد، اما دراین بخش به موارد ناگفته دیگر که در نجات جان انسان ها در طول تاریخ نقش بسزایی داشته است اشاره میکنیم......