سویس

ثبت بدترین عملکرد اقتصادی تاریخ سوئیس

/teg100601

اقتصاد سوئیس بیش از هشت درصد کوچک شد.....