سیرچ

روستای سیرچ

/roosta030716

منطقه :
80کیلومتری کرمان
محصول روستا :
انگور انجیر گیلاس البالو
جمعیت:
1688 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*