شهرضا اصفهان

روستای اسفرجان

/ro210506

منطقه :
اصفهان - شهرضا
محصول روستا :
گل دوزی ، قالی بافی ، نان سنتی گندم ، جو ، لوبیا ، سیب ، گردو ، زردآلو ، گیلاس و آلو است
جمعیت:
1904نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفرانجام شده