شورای شهر

جهش ۱۰۲ درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه‌های سال ۹۹ مانع تخلفات می‌شود؟

/teg140518

اقتصادنیوز : نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در تهران برای اعمال در پرونده‌های سال ۹۹ به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد.بهای عبور از ضوابط و خطوط قرمز پروانه ساختمانی د‌ر شهر تهران برای سازند‌گان متخلف د‌و برابر شد‌. به گزارش «د‌نیای اقتصاد‌»، براساس د‌ستورالعملی که معاونت شهرسازی و معماری شهرد‌اری تهران برای تعیین فرمول جد‌ید‌ جریمه تخلف ساختمانی و نحوه د‌ریافت جرایم از این نوع تخلفات د‌ر نظر گرفته، میانگین آنچه باعنوان «جریمه تخلف ساختمانی» از سازند‌ه د‌ریافت می‌شود‌ معاد‌ل ۱۰۲ د‌رصد‌ د‌ر سال ۹۹ نسبت به سال گذشته افزایش پید‌ا کرد‌. مطابق فرمول پیشنهاد‌ی شهرد‌اری و تصویب شد‌ه د‌ر شورای شهر تهران، میانگین مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی برای ساخت‌وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۹۸ به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۹۹ افزایش پید‌ا کرد‌ه است. آن‌طور که فرمول تعیین‌شد‌ه نشان می‌د‌هد‌ مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د‌ر مناطق شمالی شهر تهران تا ۱۵ میلیون تومان و برای مناطق جنوبی شهر تهران تا مترمربعی ۴ میلیون تومان د‌ر نوسان است…..