شیر

مواد غذایی - شیر و خامه

/itsa2205004

گروه کالا :
مواد غذایی
کد تعرفه :
040150
نام کالا :
شیر و خامه
نام کالا به انگلیسی :
Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter