شیوه های نوین رهبری

استیو جابز، شیوه های نوین رهبری

/bl050303

نام کتاب :
استیو جابز، شیوه های نوین رهبری
مرکز تهیه :
نوار فروشگاه کتاب الکترونیک و صوتی
نام نویسنده :
جی الیوت
لینک مرکز :
https://www.navaar.ir