صادرات موقت

صادرات موقت

/magh200557-2

كالاهايي كه براي انجام منظوري، موقتي به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود، صادرات موقت ناميده ميشود.