صدرات

سومین روز از دوره هفدهم بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای

/dakh180514

سومین روز از دوره هفدهم بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای با موضوعاتی چون نحوه مذاکره، تصویرسازی ذهنی، انواع حمل و ترانزیت کالا و محاسبه ابعاد کالا ، نحوه تنظیم پروفرما سپری شد.....