صدور کارت بازرگانی

سامانه کارت بازرگانی محل آزمون و خطا نیست

/teg010626

دبیر کل اتاق ایران طی نامه‌ای به ریاست سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه فرار به جلوی سازمان توسعه تجارت برای پوشش ضعف‌های سامانه جدید کارت بازرگانی است، گفت:ایرادات و ضعف‌های سامانه جامع تجارت به قدری است که صدور اولین کارت بازرگانی در این سامانه، 46 روز پس از آغاز به کار آن رقم خورده است....