صنعت خودرو سازی

بقایای خودرو سازی در تعین قیمت خودرو در بورس

/teg050728

در بورس صنعت خودرو سازی چه میگذرد...