صنعت گردشگری در کرونا

دورنمایی از گردشگری تجاری پس از کرونا

/teg020824

سفرهای تجاری، بخش مهمی از گردشگری هستند و به بسیاری از صنایع خدماتی مرتبط کمک میکنند؛ بنابراین، قابلیت بازیابی سفرهای تجاری در پسا کرونا از موضوعاتی است که بسیاری از تحلیل گران نگران آن هستند و پیش بینی های مختلفی را ارائه میدهند ...