طاسکوه

روستای طاسکوه

/roosta010820

منطقه :
شهرستان ماسال گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
1400
سفر تیم تحقیق شرکت :