عسگر اولادی

خصلت‌هاي ناب شادروان عسگر اوالدي

/magha190522

اسدالله  عسگراوالدي، بازرگان پر آوازه ايراني در سن 86 سالگي در تهران چشم بر زندگي در اين دنيا بست…..