عشق

دنیای معنوی کودکان سرطانی چگونه است ؟

/teg160515

 محققان در این پژوهش بیان کرده‌اند: «زمانی که کودکان مبتلا به سرطان می‌شوند، در مورد اینکه چرا دچار بیماری شده‌اند و دلیل درد و رنجی که متحمل شده‌اند سؤالاتی مـی‌پرسـند و بدین ترتیب به جستجوی معنای رنج می‌پردازند. در مورد خـدا و چگـونگی آن و اینکه چرا آن‌ها را دچار بیماری، درد و رنج کرده اســت، مســائلی را مطــرح مــی‌کننــد. از دیگــر سؤالات کودکان در این دوران، مـرگ و ماهیـت آن است. بدین ترتیب زمـانی کـه کـودک بیمـار می‌شود جریان رشد معنوی آن‌ها سریع می‌شود.»....