غذا

قوانین خورد و خوراک در جلسات و سمینارها

/basa230503

موضوع دانشنامه :
قبل از اجرای سمینار جلسه های کاری و رخ داد های مهم چه غذا هایی نباید خورد