فرا بورس

صف‌نشینی عرضه‌های اولیه در تالار شیشه ای

/teg020603

اقتصادنیوز : اولین گزینه محتمل عرضه‌های اولیه برای هفته اول شهریورماه نماد «غکورش» است.صندوق دارا دوم‌ نیز قرار است در روز چهارشنبه پذیرش آن انجام شود که حداکثر به ۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد......


افزایش ضریب تعدیل سهام به ۲۰ درصد

/teg010603

با تصمیم کمیته پایش بورس، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت.....