فناوری اطلاعات

نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار ( بخش اول )

/magha180530

مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، را ه اندازی کسب و کار و یا کارآفرینی نامیده می شود. دراقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار کنونی که با تغییرات و تحولات سریع بینالمللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را موجب شده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی، نقش مهمی را....