فناوری های پیشرفته

چهارچوبی جدید برای تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته

/maghale010901

تجاری‌سازی ناب: چهارچوبی جدید برای تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته، پرهزینه، طاقت‌فرسا و همراه با مخاطرات و ریسک‌های فراوانی است. در عین حال، در عصر اقتصاد دانش‌بنیان و با پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌ها، فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارها، شرکت‌های فناور و مؤسسات تحقیقاتی افزایش یافته و نیاز به انتشار سریع نوآوری، محسوس است.