قانون تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی

/magha040822

قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید که این امر برای ارتقاء امنیت قانون داوری تجاری بین المللی تجارت بین الملل پیشرفت بزرگی است. همانطور که پیش از این ذکر شد داوری در اکثر قراردادهای امروزی پیشبینی شده است، اما چه موقع بحث داوری بین المللی مطرح است؟براساس بند ب از ماده یک قانون قوق الذکر، برای بین المللی بودن داوری نه نیازی به موضوع معامله نه محل اجرای معامله، نه زبان و نه ارز مورد معامله است. بلکه فقط نیاز به وجود یک عنصر خارجی می باشد و یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری ایرانی نباشد.