لطیفی

تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد

/teg030911

تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آبانماه ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات در این ماه، سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلار بوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات، تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸ میلیون دلار شده است.