لیقوان

روستای لیقوان

/ro2105026

منطقه :
تبریز
محصول روستا :
پنبر ، سفال
جمعیت:
۵٬۳۵۰ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه