ماسوله

روستای ماسوله

/ro2105017

منطقه :
گیلان - فومن
محصول روستا :
صنایع فلزی و چوبی
جمعیت:
۳۹۳ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه