متقاضیان کار

آیا شرایط ویژه ای برای دانشجویان دارید؟

/faqdanesh

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


درامد ما در صورت استخدام چقدر است؟

/faqdaramad

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


برای شروع یادگیری از ابتدا باید از کدام مرحله شروع کنم؟

/faqstart

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


شرایط حضور برای استخدام به چه صورت است ؟

/faqsharayet

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


حداقل مهارت های لازم برای استخدام چیست ؟

/faqestekhd

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.