مجوز های صادرات

مجوزهای صادرات

/magh200577

مجوزهای صادرات :کالاهای صادراتی بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند .