محدوده جغرافیایی

محدوده جغرافیایی تجارت ایران

/magh200521

آمارهای منتشر شده از صادرات ایران در 10 ماه منتهی به دی امسال حاکی از آن است که ایران بیشترین کالاهای خود را به قاره آسیا صادر کرده است. آنچه در این آمار و مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی واضح است، عدم تنوع بازارهای هدف است…..