مدیر یک دقیقه ای

مدیر یک دقیقه ایی

/bl200512

نام کتاب :
مدیر یک دقیقه ایی
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
کنت بلانچارد ، اسپانسر جانسون
لینک مرکز :
http://www.takbook.com