مراسم

مراسم تشکر از مهندس اکبری در آخرین روز کاری

/dakh170589

مراسم تشکر از مهندس اکبری در آخرین روز کاری ایشان در مجموعه فیوچر اسکای ….