مسگری

روستای مسگری

/ro210505

منطقه :
لرستان - الیگودرز
محصول روستا :
میوه و سبزیجات
جمعیت:
حدودا 80  نفر
سفر تیم تحقیق :
سفر انجام شده