مشاور بازرگانی

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

/dakh170524

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان همراه با جلسه تخصصی انتقال تجربه ورشکستگی و رفع بحران آن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد …..