مقاله اقتصادی

رقابت آزاد شرط لازم و کافی کامروایی اقتصادی است؟

/dakh1605963

ژان شارل سیسموندی از اولین افرادی بود که می گفت اگر به فکر سعادت مردم نباشیم، به بحران می خوریم…..