مممنوعیت حراج

برگزاری حراج صنفی ممنوع است

/teg130826

برگزاری حراج صنفی ممنوع است رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ممنوعیت برگزاری هر گونه حراج صنفی خبر داد. براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات مردمی برگزاری هر گونه حراج صنفی ممنوع است ....