مهاجرت شغلی

بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کار

/teg140519

سنگاپور باز هم بهترین کشور جهان برای راه اندازی کسب و کار شناخته شد.این رتبه بندی با مشارکت ۵۸۶۶ مدیر عامل شرکت های مختلف سراسر جهان و بر اساس چهار شاخص اصلی: کارایی دولت، کارایی محیط کسب و کار، عملکرد اقتصادی و زیرساخت های لازم برای انجام  کسب و کار صورت گرفته است. …..