مکاتبات اداری

جلسه اخر و گروه بندی بچه ها و کار به روش کیس استادی

/dakh170523

در این دوه افتخار پذیرایی دوستانی از راه دور، آقای مهندس پرتوی عزیزمدیر آلتین چکاد تاوریژ( ماشین الات بازیافت)...….