نابینایی بر اثر سرطان

گفتگو با کودک بهبودیافته محک

/saratan01089

روایت مسیر سخت درمان سرطان با چشمان بسته....