نحوه درست ایمیل

5 اشتباه ایمیلی که شغل شما را نابود می کنند

/magha180550

 1 گرامر و هجای ضعیف معمولا اشتباهات گرامری و مربوط به هجاها زمان هایی که قصد داریم ایمیل ها را در آخر شب ارسال کنیم، رخ می دهند. گرامر و هجای ضعیف باعث نارضایتی و شکایت گیرنده می شود. به دلیل اینکه به شما اعلام می شود چرا پیش از ارسال ایمیل آن را ویرایش نکرده اید و چرا کلمات را به اشتباه نوشته اید. مشابه چنین اشتباهاتی در زبان فارسی در ارتباط با نحوه اشتباه نوشتن کلمات و عدم رعایت اصول نگارشی در برخی موارد قابل توجه است…...