نرخ تورم

سال 99 با چه نرخ تورمی به پایان رسید ؟

/teg011202

پایان سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است.


نرخ تورم سالانه واردات

/teg020728

نرخ تورم سالانه واردات اعلام شد...