نقل و انتقالات

روش ششم: اعتبار اسنادی L/C

/maghale200506

آخرین روش از روش های موردبررسی در دسته دوم روش "اعتبار اسنادی " می باشداعتبار اسنادی قراردادی است كه به موجب آن وارد كننده كالا به بانك گشاینده اعتبار دستور می دهد وجه كالا را به صادر كننده بپردازد. بانك گشاینده اعتبار به محض ارائه اسناد مقرر مستقیماً یا با واسطه بانك دیگر (معرفی شده) كه در كشور صادركننده واقع است وجه كالا را به صادر كننده می پردازد.