نوشا

روستا نوشا

/roosta030902


منطقه :
تنکابن مازندران
محصول روستا :
کوزه های سوفالی ابزار الات گشاورزی
جمعیت:
3680
سفر تیم تحقیق شرکت :