واردات کالا

چگونگی پیشرفت در واردات

/magha2005459

نکته ای که همواره فراموش می کنیم این است که هیچ چیزی برای مدت طولانی ثابت نمی ماند. نحوه واردات کالا نیز بی نصیب از این دگرگونی ها نخواهد بود. ما در دورانی بسر می بریم که نیازهای مشتریان برای واردات کالا بایستی به طور علمی و دقیق شناسایی و تامین گردد.