واسوهند

جلسه مشترک شرکت فیوچر اسکای و شركت واسو هند

/teg160575

جلسه در دفتر دبي با مديران ارشد شركت واسو هند….