وزارت صنعت و معدن

اجرای تصمیمات جدید گمرکی از امروز

/teg050916

معاون فنی گمرک ایران گفت: صاحبان کالای اساسی و مواد اولیه بدهکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به شرط تعهد تسویه بدهی تا حداکثر شش ماه نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند که این تصمیمات از امروز اجرایی می‌شود.