ونتیلاتور

ونتیلاتورهای اهدایی نفت به ۸۲ شهرستان فرستاده شد

/teg100729

ونتیلاتور های اهدای شرکت نفت به وزارت بهداشت