پدیدار شناسی

با چرا شروع کنیم یا با چگونه ؟

/magh180578

بشر موجودی تجربه‌گراست و هنگامی که پدیده‌ای جدید را تجربه میکند در مغز او نتایج ثبت میشوند و از اون نتایج در برخورد با پدیده‌های جدید استفاده میکند. .....