پروانه بهرهبرداری صنعتی

چند بنگاه صنعتی راه‌اندازی شد؟

/teg010712

در ۵ ماهه اول امسال چند بنگاه صنعتی راه‌اندازی شد؟ جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول امسال برای ۲۳۷۳ بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده و زمینه اشتغال ۴۱ هزار و ۸۵۸ نفر فراهم شده است.....