پروانه وثوق

تندیس «پروانه وثوق» در دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی می شود

/teg160526-2

همزمان با برگزاری جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تندیس پروفسور «پروانه وثوق» فرشته نجات کودکان سرطانی ایران در این دانشگاه رونمایی می شود.....