پروژه های کشاورزی

تأکید ریاض بر توسعه مناسبات تجاری با بغداد

/teg050824

تأکید ریاض بر توسعه مناسبات تجاری با بغداد در میان هشدار سیاستمداران عراقی