کاربردی

معرفی برنامه Expensify

/ap210510

نام برنامه :
                   Expensify
کاربرد :
گزارش هزینه های سفرمدیران


معرفی برنامه LastPass

/ap21059-2

نام برنامه :
                   LastPass
کاربرد :
ذخیره سازی رمز های عبور


معرفی برنامه Google Calendar

/post-513

مشخصات برنامه معرفی شده

نام برنامه :
        Google Calendar
کاربرد :
یادآوری تاریخ های مهم


معرفی برنامه Instapaper

/ap21059

نام برنامه :
                 Instapaper
کاربرد :
ذخیره سازی لینک های پرکاربرد


معرفی برنامه Todoist

/ap21057-2

نام برنامه :
                      Todoist
کاربرد :
مدیریت کارهای روزانه


معرفی برنامه Remember Milk

/ap21058-2

نام برنامه :
          Remember Milk
کاربرد :
مدیریت کارهای روزانه


معرفی برنامه Google Keep

/ap21058

نام برنامه :
              Google Keep
کاربرد :
           یادداشت برداری


معرفی برنامه Coach.me

/ap21057

نام برنامه :
                  Coach.me
کاربرد :
توسعه فردی و عادات خوب


معرفی برنامه Wave

/ap21056

نام برنامه :
                         Wave
کاربرد :
           مالی و حسابداری


معرفی برنامه Pomodoro

/ap21055-2

نام برنامه :
                  Pomodoro
کاربرد :
استفاده از تکنیک پومودرو