کارمند برتر

کارمند نمونه دی ماه

/dakh180503

به پاس قدر دانی از سرکار خانم پارسا